Làm thế nào để kiểm tra xem địa chỉ IP của máy tính của tôi là chính xác?

Địa chỉ IP trên máy tính của bạn phải cùng subnet với Router thì mới kết nối được với nó

Lấy ví dụ :

Địa chỉ IP của TP-LINK Router là 192.168.1.1, thì địa chỉ IP trên máy tính của bạn phải nằm trong khoảng 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 với subnet mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.1

Nếu địa chỉ IP máy tính của bạn không đúng, vui lòng tham khảo bài viết Cách cấu hình TCP/IP properties hoặc thay mới địa chỉ IP

 

Bước 1 : Kiểm tra cấu hình địa chỉ IP

1. Click Start-->Run, gõ cmdEnter để vào comment line

2. Gõ ipconfig /all-->Enter. Nó sẽ hiển thị địa chỉ IP, subnet mask, default gateway và DNS Servers

 

Lưu ý : Nếu địa chỉ IP là 0.0.0.0 hoặc 168.254.x.x, có nghĩa là địa chỉ IP đó đã sai, bạn cần cấu hình lại TCP/IP properties cho máy tính của mình

 

Bước 2 : Ping tới địa chỉ IP của Router

Click Start-->Run, gõ cmd --> Enter, nhập dòng ping 192.168.1.1 ở dấu nhắc và Enter

Lưu ý : Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ IP mặc định của router, thì vui lòng nhập địa chỉ IP đó thay vì 192.168.1.1

1. Nếu kết quả hiển thị như hình sau có nghĩa là địa chỉ IP đã chính xác và bạn có thể kết nối đến router

 

2. Nếu cho ra kết quả như dưới đây, nghĩa là máy tính của bạn không thể kết nối tới router, khi đó bạn cần cấu hình lại TCP/IP hoặc thay mới địa chỉ IP khi bạn đã cấu hình cho máy tính nhận IP động từ DHCP server

 

Các bài viết liên quan

Làm thế nào để cấu hình TCP/IP cho máy tính của tôi để kết nối được tới các thiết bị của TP-LINK

Làm thế nào để thay xin một địa chỉ IP mới cho máy tính